Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwing begroting 2019 gemeente

Algemene beschouwing begroting 2019

Voorzitter, voor ik overga tot de begroting wil ik eerste even wat zeggen over de toekomstvisie: een bruisend Winterswijk. Onderdeel van deze begroting en besluitvorming.
Eerst een kort citaat: “voor zowel wonen, werken als recreëren, zijn forse stappen gezet op het gebied van klimaat en duurzaamheid. “ Voorzitter dit is een visie die wij als fractie van D66 dik onderstrepen en ondersteunen. Wij vinden de aandacht hiervoor goed en noodzakelijk, maar de fractie is nog steeds van mening dat we hier echt keihard op moeten inzetten. Niet roepen vanaf de zijlijn: dit willen we doen en dit onderzoeken we. Nee, inzetten op DOEN en UITVOERING!
Een ander belangrijk punt voorzitter wat hierop aansluit zijn dromen van mij, niet alleen van mij maar ook van de jonge democraten. Dromen die zijn ontstaan uit de inspiratie van Jan Terlouw. Daarvoor wil ik iedereen even vragen naar zelf te kijken, ja doe dat eens….
We hebben allemaal niet het eeuwige leven, maar wat we wel meegeven en teruggeven als we er niet meer zijn is onze ‘erfenis’ aan de samenleving. Dan heb ik het niet over geld, maar over wat wij teruggeven aan de aarde en onze naasten. Mocht ik ooit kinderen krijgen of jullie en er later weer een nieuwe generatie leeft, dan zullen die ons misschien wel opvolgen in de raad. Ook ik ben de toekomst niet, zij zijn onze toekomst.
Zij moeten leven met de erfenis die wij achterlaten op deze aarde. Mijn droom is dat de toekomstvisie die gepaard gaat met onze erfenis in onze visie blijft. Wat in mijn droom blijft terug komen is de Toekomststoel, waar Jan Terlouw het ook over heeft in het boek ‘hebzuchtgas’.

Voorzitter ik wil de raad en het college vragen of zij even willen opstaan voor zover u daartoe in staat bent. Dan wil ik iedereen vragen om naar je lege zetel of stoel te kijken. Zie je die lege plek? Leeg is nooit echt leeg. Zie dit ook eens als een symbolische stoel, de stoel waar de ‘toekomst’ op komt te zitten.
Bij elke energietafel, groot bedrijf of overheidsinstantie zou er een lege stoel moeten zijn. Deze stoel zal symbool moeten staan als onze toekomststoel. Een stoel die er moet zijn voor het realiteitsbesef over de toekomst. De toekomst met een goed klimaat, milieu en waarvoor we nu hard werken om onze erfenis betekenisvol achter te laten.
D66 vindt dat er harder mag en moet worden ingezet op de toekomstvisie. Denkt u er allemaal eens over na…. Over die toekomststoel.

Voorzitter dan ga ik nu over tot de inhoudelijke punten van de begroting. Vorig jaar zat ik nog op de publieke tribune mee te luisteren, ik heb mij toen verwonderd over allerlei dingen. Maar met name hoe partijen al aan het voorsorteren waren op de verkiezingen. Ambities en lijnen werden meer zichtbaar. Veel dezelfde ambities en lijnen die nu weer vervagen. Veel ambities zien we terug in het coalitieakkoord, maar niet in de begroting. De fractie ziet wel grote lijnen, maar te weinig daadkrachtige uitwerkingen.
Als fractie van D66 zijn we wel blij dat het college toch ons verkiezingsprogramma heeft gelezen en het idee van een verenigingsfunctionaris enigszins vertakt heeft overgenomen in de vorm van één loket. Dit is een noodzakelijke ontwikkeling in een samenleving zoals Winterswijk waar verenigingen de hoeksteen vormen van onze samenleving. Wij onderstrepen dit graag.
Maar voorzitter ik zie ook weinig nieuwe ambities en ambities waar niet of te weinig in geïnvesteerd gaat worden. De pijlsnelle veranderingen in de samenleving zouden ervoor moeten zorgen dat wij als politici op het puntje van onze stoel moeten gaan zitten. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de verschillende bevolkingscategorieën binnen Winterswijk? Welke nieuwe oplossingen zijn nodig voor wie verandering slecht uitpakt? Of moeten we misschien naar een systeem met basisinkomen voor iedereen? Of moeten we andere programma’s op de schop gooien? Kunnen we de komende 20 jaar op dezelfde voet verder gaan? Voorzitter, de vraag stellen is hem beantwoorden….

Er zullen de komende jaren grote beleidswijzigingen nodig zijn, met name op klimaat en milieu en voorzitter, de volgende vraag is dan: hoe? Hoe krijgen we iedereen zo ver?
Is de politiek niet de eerstverantwoordelijke om in te zien wat er moet gebeuren en ook om die veranderingen tot stand te brengen? D66 vindt van wel. Wij hebben hier een voorbeeldfunctie. Natuurlijk in overleg met allen die denken daar een bijdrage aan te moeten en kunnen leveren.
Dan zal de fractie van D66 de aanjagende rol van de gemeente dubbel en dwars onderstrepen. De gemeente moet nu de mouwen opstropen en heeft daar een grote inspanningsverplichting om die aanjagende rolvast te grijpen. Echter is dit volgens de fractie van D66 in deze begroting onvoldoende zichtbaar. Dat blijkt ook wel uit de vele moties en amendementen die door de verschillende fracties aan deze vergadering zijn toegevoegd.
De fractie van D66 dient daarvoor het volgende amendement in:

Wij willen graag het volgende gewijzigd zien:
De concept programmabegroting 2019-2022, pagina 58 in de paragraaf ‘duurzaamheid’ de zinsnede:
De gemeente ziet zichzelf als de aanjager voor een duurzame samenleving’
In
De gemeente ziet zichzelf als aanjager voor een duurzame samenleving en heeft daar zelf een voorbeeldfunctie in

Voorzitter naast de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur is er ook een functie voor alle inwoners van deze gemeente op verschillende terreinen. De fractie van D66 was dan ook verheugt om te zien dat er budget is vrij gemaakt in de begroting voor groene schoolpleinen, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld.
We moeten hard inzetten op vergroening van schoolpleinen, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Echter is er het komend jaar maar een budget van 30.000 euro en daarna 15.000 euro per jaar hiervoor beschikbaar gesteld. Een paar weken terug was ik op een werkbezoek bij de IVN en heb ik zo’n groen schoolplein bekeken, bijzonder inspirerend. Een aanrader voor alle bestuurders om die eens te bekijken. Maar daar werd ook duidelijk dat één schoolplein al snel 50.000 euro kost. Dit klinkt als veel geld, maar als je zo’n schoolplein nou openstelt voor de buurt dan kunnen vele kinderen toegang krijgen tot dit groene schoolplein en in zekere zin ook genieten van natuur. De provincie heeft mede op verzoek van D66 een budget beschikbaar gesteld voor 75% van de financiering voor groene basisscholen in Gelderland. D66 is groot voorstander van groene schoolpleinen en dan met openstelling voor de buurt. Realiteitsbesef van klimaat en milieu groeit bij kinderen als ze opgroeien op een groen schoolplein blijkt uit onderzoek. Om die reden zullen wij daarover een motie indienen samen met de PvdA en GL.
Wij verzoeken het college dan ook om in onze gemeente alle scholen op de hoogte te stellen van deze provinciale regeling. De scholen te ondersteunen bij het maken van plannen en het aanvragen van de subsidie en daarnaast te onderzoeken of de gemeente financieel meer kan bijdragen de komende jaren.

Naast de groene schoolpleinen zien wij nog meer kansen in Winterswijk rondom klimaat en milieu. Het is alweer even geleden dat alle volksfeesten en vele andere evenementen, die zich in de zomer hebben afgespeeld in Winterswijk, kunnen worden geëvalueerd. Dat betekent niet dat de fractie van D66 de plastic soep is vergeten, en dan heb ik het nu even niet over de plastic soep in de oceanen. Ik heb het over de plastic soep op zaterdag en zondagmorgen op de dagen van bijvoorbeeld het volksfeest en op andere dagen bij evenementen.
Voorzitter, ik heb mij gewoon schuldig gevoeld dit volksfeest en bij diverse andere evenementen. Niet om de hoeveelheid drank die genuttigd wordt, maar om het feit dat ik mijn plastic bekers in een restcontainer moest gooien (of ernaast). We hadden alleen grote rode ROVA bakken waar alles in gegooid kon worden. Als afval scheiden al zo vanzelfsprekend binnenhuis is, waarom niet buitenshuis? Voorzitter ik ging eens wat googelen en kwam op de gemeentelijke website en luister u allen even goed naar wat daar stond.
“Evenementen
De organisatie van het evenement is vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het schoon houden en schoon achterlaten van het evenemententerrein.
Iedere organisator krijgt een Menukaart en Toolkit aangeboden.
Bestel nu de Toolkit en organiseer een schoon evenement!
De Toolkit bestaat uit de volgende materialen die je mag lenen om jouw evenement nóg schoner te krijgen/houden:

• Handkarren
• Opruimset
• Petje
• Stempel
• Afvaleilanden
Om het inzamelen van afval te stimuleren zijn er de afvaleilanden, hierop zijn posters geplaatst die duidelijk laten zien waar de bezoekers hun afval kwijt kunnen.
• Poster omwonenden

De fractie van D66 was verbaasd, als die afvaleilanden al te krijgen zijn via een toolkit, waarom zijn deze niet te vinden tijdens de grote evenement in Winterswijk? We lezen verder op de gemeentelijke website en dan met name afvaleilanden >
• Afvaleilanden > De afvaleilanden zijn alleen voor bepaalde evenementen in de gemeente Zwolle beschikbaar.
Voorzitter in Zwolle? Dit zegt veel: we bieden iets aan op onze gemeentelijke website zonder dat we het eigenlijk kunnen aanbieden. D66 is van mening dat als afvalscheiding een verantwoordelijkheid en noodzaak binnenshuis is, dan moet dat ook buitenshuis kunnen en vooral bij evenementen binnen onze gemeente. Daarom dienen we ook de volgende motie in:
Wij verzoeken het college om:
* om afvalscheiding bij evenementen te promoten door het pakket Winterswijk Schoon (we recycle) te stimuleren onder evenementorganisaties;
* om te kijken naar de mogelijkheid afvaleilanden in samenwerking met ROVA beschikbaar te stellen en aan te vullen met het pakket Winterswijk schoon voor evenementen binnen Winterswijk;

Kortom voorzitter, de fractie van D66 vindt best dat we hier duidelijker mogen zijn en de gemeente harder moeten inzetten op de ambities rondom milieu, maar ook ambities als het gaat om de lobby naar de provincie en het Rijk. De fractie van D66 is blij dat er extra uren beschikbaar komen voor de lobby, maar wij vragen ons af of dit voldoende is. De regio Achterhoek zou net als sommige andere regio’s een eigen Lobbyist moeten hebben! Denk en handel groter. We zijn als Achterhoek, ik spreek dan even voor Winterswijk, vaak nog te afwachtend of misschien wel te nuchter. Nee, Winterswijk mag er ook zijn! Kijk met een open blik richting die ‘buitenwereld’. Niet alleen naar de Achterhoek maar ook over de buitengrenzen.

Loes ten Dolle

Gepubliceerd op 19-11-2018 - Laatst gewijzigd op 19-11-2018